Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Många små steg ger tryggare väg mot anställning för missbrukare

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att ta fram nya metoder för att ge individuellt stöd för att fler ska kunna lämna missbruk och istället få anställning och egen försörjning.

Att personer inte har ett arbete att gå till och därmed ingen egen försörjning - det är det största hindret till att personer inte fullföljer och lyckas med en behandling. Det skattar personer med missbruk eller beroende själva när de får bedöma olika problem som uppstått till följd av missbruket. Att hitta insatser och metoder som kan ge vuxna personer med missbruk eller beroende en sysselsättning är därmed både en mänsklig och en samhällsekonomisk vinst på många sätt.

- Den som lever i missbruk och arbetslöshet ska få rätt stöd från samhället för att kunna ta sitt eget ansvar att komma ut i jobb och egen försörjning. För många är steget från våra öppna verksamheter till aktivering eller anställning långt. Därför inför vi nu en förberedande insats där missbruksvården samverkar med avdelningen för full sysselsättning och ger ett individanpassat stöd. Ett nytt arbetssätt som uppfyller Växjölöftet om arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft för alla Växjöbor, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Förvaltningen för arbete och välfärd ska ta fram insatser som erbjuder individen fler steg från ett aktivt missbruk i utanförskap till självständigt liv med arbete och egen bostad. Aktiviteterna kommer att ingå i missbruksvården, men skapas och utföras med insatser inom sysselsättning. Förberedande sysselsättning är en del av Växjölöftet.

Bakgrund

Sedan september 2019 pågår förändringar inom kommunens missbruksvård som syftar till att verksamheten blir än mer behovs- och individanpassad. En viktig del som identifierats i kartläggningsarbetet till detta uppdrag är att inslag av insatser som stärker individens möjlighet till sysselsättning saknas. Även tidigare kartläggningar har visat att det saknas tydlig samverkan gällande personer med en missbruksproblematik mellan avdelning vuxna och arbete och lärande avdelning för full sysselsättning. Kartläggning som gjordes 2018 föreslog att en ny verksamhet skulle startas i samverkan mellan insatser som är inriktade mot missbruk och insatser som är riktade mot arbetsmarknad. Uppdraget ska genomföras inom befintlig verksamhet och några ytterligare resurser är inte tillförda.

Senast uppdaterad: 28 maj 2020