Samarbete ska upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet med bidrag

Fler myndigheter kan nu samarbeta för att upptäcka, motverka och förebygga bidragsbrott. Nämnden för arbete och välfärd ska fördjupa samverkan med statliga myndigheter med stöd av lagändringar i bidragsbrottslagen samt i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar.

I Växjö kommer förvaltningen för arbete och välfärd att samarbeta med bland annat Kronofogden, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Polisen. Målet att förebygga bidragsbrott samt garantera att underrättsskyldigheten mellan myndigheter används fullt ut.

- Samhället behöver arbeta ihop för att stoppa bidragsfusket. Vi har envist argumenterat för att socialtjänsten ska kunna samarbeta närmre statliga myndigheter mot fusk och felaktigheter i bidragssystemen. Nu har lagstiftningen äntligen förändrats och vi har bättre – dock inte tillräckliga – möjligheter att ta gemensamma krafttag mot bidragsbrott och bedrägerier mot staten. Att de statliga myndigheterna är så positiva ger goda förutsättningar för bra resultat, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd.

De lagändringar som skett betyder att kommuner numera kan meddela andra myndigheter om man får kännedom om omständigheter som gör att man har anledning att anta att ett bidrag felaktigt har betalats ut. Transparens och samverkan är nyckelfaktorer för att minska andelen felaktigt utbetalade bidrag.

- Det är glädjande att nämnden ger oss uppdraget att samla alla myndigheter som på något sätt jobbar mot att förhindra bidragsbrott. Det känns viktigt att vi nu får och kan jobba tillsammans för att motverka och komma till rätta med denna problematik, som tyvärr är i växande i hela landet, Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd.

Samverkan ska också ha folkbokföringslagen (1991:481) som en del i arbetet med att upptäcka och motverka bidragsutbetalningar till personer som avsiktligt angett felaktig folkbokföringsadress och i och med detta inte har rätt till bidrag.

Bakgrund

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen (2007:612) och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystem (2008:206). Lagändringarna syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet för välfärdssystem. Bidragsbrottlagen har sedan tidigare varit tillämpbar på kommunerna främst gällande försörjningsstöd och ersättning för personlig assistans. Underrättelseskyldigheten har däremot inte varit tillämpbar på kommuner men blir det i och med ändringarna i lagen.

Samarbetet är en del av åtgärderna för att lösa uppdraget ”vidareutveckla arbetssätt och rutiner för att motverka bidragsbedrägerier och felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd i samverkan med andra relevanta myndigheter” som står i förvaltningens budget för 2020.

Senast uppdaterad: 24 juni 2020