Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Omsorgstagare nöjda med äldreomsorgen

Resultatet från Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” visar att äldre både inom särskilt boende och hemvård är fortsatt nöjda med äldreomsorgen i Växjö kommun.

När det kommer till frågor om bemötande från personalen är det 97 respektive 95 procent som är nöjda eller mycket nöjda. 89 procent av de boende på särskilt boende och 87 procent av omsorgstagarna med hemvård känner förtroende för personalen. Dessutom känner sig majoriteten av omsorgstagarna trygga med antingen hemtjänst eller att bo på särskilt boende, 87 respektive 84 procent känner sig trygga eller mycket trygga.

Även anhörigas upplevelser är fortsatt hög. 86 procent av de anhöriga inom både särskilt boende och hemvård är positiva.

- Jag är glad att våra omsorgstagare fortsätter att vara nöjda med den omvårdnad våra medarbetare bidrar med varje dag. Trots coronapandemin är det glädjande att få ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

- Jag är stolt över äldreomsorgen i vår kommun får så här högt betyg, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgstagarna känner sig ibland ensamma

43 procent av de tillfrågade omsorgstagarna inom hemvården uppger att de då och då besväras av ensamhet. Motsvarande siffra inom särskilt boende är 62 procent. 17 procent inom både särskilt boende och hemvård är ofta besvärade av sin ensamhet.

- Ensamhet hos äldre är något vi ständigt kämpar för att minska. I år har det varit extra svårt med tanke på rådande restriktioner men vi har till exempel infört promenadgrupper utomhus för att äldre ska kunna ses ändå, berättar Ewa Ekman.

- En viktig del i att färre omsorgstagare ska känna sig ensamma är den ensamhetsscreening vi har infört när äldre ansöker om hemtjänst, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Bakgrund till enkäten ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?”

Syftet med undersökningen är att kartlägga äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan olika kommuner och förbättring av äldreomsorgen. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för enkäten.

  • Svarsfrekvensen i Växjö kommun var för särskilt boende 48, 9 procent. Inom hemvården var det 57,5 procent av de tillfrågade som svarade på enkäten
  • Majoriteten av de svarande är kvinnor och de allra flesta är 80 år eller äldre
  • Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj 2020
Senast uppdaterad: 28 februari 2022