Beslut om utreseförbud utifrån lagändring i LVU

Nämnden för arbete och välfärd tog idag beslut om ny arbetsgång när det gäller utreseförbud utifrån en lagändring i LVU.

Den 1 juli i år trädde vissa ändringar i kraft i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De nya ändringarna ger möjlighet för socialnämnd att ansöka om utreseförbud för personer under 18 år, om det finns risk att personen förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas.

- Barn och unga som bor i Växjö ska skyddas från hedersförtryck, barnäktenskap och tvångsgifte. Vi har tidigare beslutat om hur barnäktenskap hanteras, nu får vi ett stärkt skydd för barn som riskerar föras ut ur landet för tvångsgifte eller andra uttryck för förtryck, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Ett utreseförbud kan utfärdas utan samtycke från vårdnadshavaren eller den unge. Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden har även möjlighet att besluta om ett tillfälligt utreseförbud om det inte finns möjlighet att invänta förvaltningsrättens beslut. Något som socialtjänsten i Växjö har gjort vid tidigare tillfälle efter att den nya lagen trädde i kraft.

- Utreseförbud är ett kraftfullt redskap i, ofta akuta, situationer där vi ska skydda från förtryck. Individutskottets uppgift är att finnas till för att besluta om åtgärder till skydd för barn och unga. Tillsammans med våra skickliga medarbetare gör vi vårt yttersta för trygga och goda uppväxtvillkor, säger Iréne Bladh, ordförande i Individutskottet.

Om en person har fått utreseförbud ska socialnämnden inom sex månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden besluta att utreseförbudet upphör. Ett beslut om utreseförbud upphör när barnet fyller 18 år.

Nämnden för arbete och välfärd tog idag beslut om tillägg i delegationsordningen med anledning av ändringar i LVU.

Senast uppdaterad: 5 november 2020