Fortsatt hög nöjdhet bland äldre med äldrevården i Växjö kommun

Äldrevården i Växjö kommun får återigen höga betyg av omsorgstagarna. 89 procent av de äldre som har insatser inom hemvården och 81 procent av de äldre i särskilt boende är nöjda med den vård och omsorg som ges inom Växjö kommun. Det visar resultatet för 2018 i undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” som Socialstyrelsen årligen genomför. 

Förutom att omsorgstagarna är nöjda är även förtroendet för personalen är fortsatt stort och man är även mycket nöjd med det bemötande personalen har. Det gäller både hemvården och särskilt boende. De höga betygen har varit på en stadigt hög nivå de senaste tre åren.

– Vi är mycket glada över att våra omsorgstagare är nöjda med den vård och omsorg vi ger, säger Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen. Vi gör hela tiden vårt bästa för att våra äldre ska vara trygga och känna att vi bryr oss om hur de har det.

Måltiderna och måltidsupplevelserna på särskilt boende kan däremot bli bättre. Här pågår det sedan ett par år ett arbete för att hitta nya rutiner och göra förbättringar i matsalarna.

I undersökningen framgår det också att många äldre (6 av 10 av äldre inom hemvården och 7 av 10 av äldre inom särskilt boende) känner sig ensamma. Här har förvaltningen ett uppdrag från omsorgsnämnden att under 2019 ta fram rutiner för att tidigt identifiera behov kopplade till ofrivillig ensamhet. Det pågår även samarbeten med frivilligorganisationer om deras möjligheter till mer engagemang och frivilligt stöd.

Bakgrund

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” skickades 2018 ut till cirka 220 000 äldre personer under våren. Enkäten innehåller frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett omsorgstagarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

I år deltog totalt 122 822 personer, varav 87 390 personer med hemtjänstinsatser och 35 432 personer som bor på särskilt boende. Nationellt svarade totalt 56 procent av dem som blev tillfrågade. I Växjö skickades enkäten ut till 1 775 personer, 1 060 av dessa svarade, det vill säga 59,7 procent av de tillfrågade. Växjö har alltid haft en högre svarsfrekvens än riket.
(Källa: Socialstyrelsen)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018