Anhörigpolicy i Växjö kommun

Omsorgsnämnden har beslutat om en anhörigpolicy som gäller för alla verksamheter inom omsorgsnämndens område. Policyn gäller oavsett inom vilken lagstiftning verksamheten drivs och för både kommunala och privata utförare.

Vilket stöd kan kommunen erbjuda anhöriga

Följande aktiviteter erbjuder vi:

  • Deltagande i informationsmöten och anhörigutbildning/studiecirklar samt samtalsgrupper.
  • Den närstående kan alltid söka bistånd. Stödet utformas individuellt efter den enskildes och den anhöriges behov. Exempel på biståndsbedömda insatser som kan bli stöd till anhörig är hemtjänst/boendestöd, avlösning i hemmet växelvård/korttidsvistelse, dagverksamhet. Anhöriga kan också söka stöd för egen räkning
  • Anhörigvårdarkort (ett kort som den anhöriga bär med sig och där det finns information att man vårdare en anhörig och kontaktuppgifter).

För att få veta mer om aktiviteter och olika stödformer ringer du vårt kontaktcenter 0470-41 000. Fråga efter anhörigkonsulent.

Ansvar för arbete med anhörigstöd

Samtliga verksamheter ansvarar för att erbjuda information, råd och stöd samt inhämta synpunkter från anhöriga.

Anhörigstödet ska vara en del av det dagliga arbetet eftersom kontakter med anhöriga tillhör vardagen. Alla anställda ska känna till att det finns ett stöd till anhöriga och till vem anhöriga kan vända sig för mer information.

Anhöriga vars närstående har stöd/hjälp från omsorgsförvaltningen eller privat utförare erbjuds information och stöd genom respektive enhetschef/verksamhetschef i första hand.

Anhöriga som inte redan har kontakt med omsorgsnämndens verksamhet kan kontakta anhörigkonsulent för information.

Bakgrund och definitioner

Socialstyrelsen använder begreppet anhörig för den som ger stöd/vård och närstående för den som tar emot stöd och hjälp. En granne eller vän kan också räknas som anhörig.

Anhörigstöd är de insatser som görs för att minska den fysiska och psykiska belastningen hos den anhörige som hjälper/vårdar en närstående. Detta för att förbättra livssituationen och minska risken för ohälsa hos den anhörige.

Enligt bestämmelser i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har kommunerna en skyldighet att ge stöd. Det stöd som ges till anhöriga är olika former av allmänt inriktad service, till exempel möjlighet att delta i samtalsgrupper. Insatser som inte är generellt inriktade utan individuella ska ges som bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020