Cykelöverfarter

I Växjö stad har vi 12 stycken cykelöverfarter. Det är en ny trafikregel från och med 3 december 2018. Överfarterna har införts att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister, fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Det går inte att bygga bort alla trafikproblem, det handlar om hur vi tänker och agerar. Därför är det viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten.

Viktigt att tänka på när du ser skylten

Skylt för cykelöverfart


  • Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare: Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare både när cyklisten befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
  • Anpassa hastigheten: Vid cykelöverfarten finns det farthinder vilket innebär att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Var uppmärksam: Var uppmärksam på fordon och cyklister som kommer – sök ögonkontakt.
  • Förbud mot omkörning: Fordonsförare får inte köra om strax före eller på en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • Förbud mot att stanna eller parkera på en cykelpassage eller cykelöverfart: Det är förbjudet att stanna eller parkera närmare än 10 meter före en cykel­passage eller cykelöverfart.
Skiss över gatuvy med cykelöverfart.

Bild med cykelöverfart från Transportstyrelsen.

 

När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordo­nen som närmar sig överfarten.

Här kan du se kartor som visar var cykelöverfarterna finns.

Vem omfattas av begreppet cyklist enligt lagen?
Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en
rullstol i högre fart än gångfart.

Vad gäller för övergångsställe, cykelpassage och cykelöverfart?
Övergångställe: Övergångställe markeras med vägmarkering och vägmärke. Fordonsförare, vilket
också cyklister är, har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller är på väg ut på
övergångställe. Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men
övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln
och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett
övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Cykelöverfart: Cykelöverfart har vägmarkering och vägmärken samt farthinder.

Cykelpassage: Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage. Vid cykelpassage har
cyklister väjningsplikt mot fordonsförare. Vid cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa
hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Detta är den
generella regeln, men vid vissa speciella fall har fordonsföraren väjningsplikt, till exempel om du kommer ut ur en cirkulationsplats eller svängt i en korsning och ska passera en obevakad cykelpassage. Då ska fordonsföraren köra i en låg hastighet och ge cyklister och mopedister (klass II) tillfälle att passera.

Kan inte cyklister hamna i döda vinkeln?
Fordonsförare, vilket också cyklister är, ska anpassa hastighet efter trafiksituation. Sök alltid
ögonkontakt och visa hänsyn.

Hur ska bilister hinna stanna för cyklister som cyklar fort?
Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Fordonsförare har
väjningsplikt mot cyklister som befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten, men det är
viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten. När du som cyklist
kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten
hos fordonen som närmar sig överfarten.

Växjö kommun och polismyndigheten: vem gör vad?
Växjö kommuns ansvar är att skapa en säker trafikmiljö för samtliga trafikanter. Men det går inte att
bygga bort alla trafikproblem, det handlar om hur vi tänker och agerar för att skapa ett samspel i
trafiken. Det finns trafikregler som reglerar hur vi ska agera men det krävs ett eget ansvar hos alla
trafikanter att följa reglerna. Växjö kommun instiftar inte trafikregler och kontrollerar heller inte om
de följs. Polismyndigheten har i uppgift att kontrollera att trafikanterna följer trafiklagarna.

Varför inför Växjö kommun den här nya lagen med cykelöverfarter?
Vi vet att fler väljer att cykla om de rätta förutsättningarna finns och just säkerheten i trafik är för
många en avgörande faktor. Cyklisterna är en mycket viktig del i det hållbara transportsystemet och
en tryggare trafikmiljö kommer locka fler att cykla. Cykelöverfarter finns i cirka 30 kommuner i Sverige
idag och har funnits sedan 2014. En rapport från Trafikverket som undersökte resultatet av dessa
cykelöverfarter visar att olyckorna var färre än innan, men att det behövs en betydligt längre
tidsintervall för att säkert kunna konstatera förändringar. Generellt är det viktigt att visa hänsyn i trafiken, att ha samspel och följa trafikregler. Cyklar fler blir det fler lediga parkeringsplatser och bättre
framkomlighet för alla trafikanter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019