Alabastern 2

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Alabastern 2 i Araby.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-22.

Sammanfattning

Syftet med att göra tillägget till detaljplanen är att tillåta ett högre våningsantal, där den gällande detaljplanen idag tillåter bostads- och centrumändamål i två våningar. Fastighetsägaren önskade en ökad exploateringsgrad, för att skapa fler bostäder inom stadsdelen.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering