Öpestorp 3:4

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Öpestorp 3:4 i Gemla. Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 2019-03-28 §61. Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-25.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder i Gemla och på så sätt möjliggöra för fler att flytta till Gemla. Inom planområdet kommer även möjligheten för en förskola skapas då inga utbyggnadsmöjligheter finns vid nuvarande förskola.

Se mer om förslaget i dokumenten nedan.

Information

Stadsbyggnadskontoret vill nu informera om att detaljplanen för Öpestorp 3.4 har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen är nu klar och projektet lämnas över till Kommunstyrelsen för utbyggnad av tomterna. Kontaktperson är Paul Herbertsson. 

Detaljplanens färdiga planhandlingar finns nedan. Nedan finns en grov tidsplan om över vad som händer framöver inom området. Vid intresse av tomt, kontakta Ing-Marie Bäckström på e-post Ing-Marie.Backstrom-Unbeck@vaxjo.se.

  • Inom kort kommer mark- och exploateringsingenjör Mikaela Augustsson kontakta de markägare som ska köpa eller sälja mark i samband med genomförande av detaljplanen.
  • Under vecka 20-21 kommer röjning av skog ske för att kunna göra en geotekniskundersökning under juni månad för de ytor där vägar och bostäder ska ligga. Röjningen sker dagtid.
  • Under maj månad kommer även gränser förtillfarts väg att sättas ut.
  • Iordningställande av  de nya bostadstomterna kommer ske under vintern år 2019-2020.
  • Försäljning beräknas ske under år 2020.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020
Trafik och stadsplanering