Strömsborg 9

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Strömsborg 9 i Räppe.

Planen fick laga kraft 2018-03-09.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Strömsborg 9, där det tidigare var tillåtet med handel. Avsikten är också att säkra flödet av vatten som rinner i en bäck genom fastigheten, ner mot Norra Bergundasjön.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering