Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg. Planen har vunnit laga kraft 2010-11-18.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen av området är att möjliggöra en utbyggnad av Vikaholm i form av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.

Länk till den färdiga detaljplanen och framtaget gestaltningsprogram finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering