Byggmästaren 6

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Byggmästaren 6 i stadsdelen Öster. Detaljplaneförslaget var ute på granskning 2019-07-01 till 2019-08-26. Förslaget är överklagat.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att utöka markanvändningen genom centrumverksamhet i befintligt q-märkt hus samt medge ny byggrätt för bostäder inom fastigheten. Befintlig kontorsverksamhet avses behållas men i mindre omfattning i jämförelse med idag.

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2019-07-01 till 2019-08-26. Av utlåtandet framgår vilka synpunkter som framförts på planförslaget under granskningen samt stadsbyggnadskontorets kommentarer.

En ändring av planförslaget har gjorts i enlighet med byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 där högsta byggnadshöjd ändras till högsta totalhöjd i delen närmast Staglabergsgatan. Den ändring av planförslaget som har gjorts bedöms inte utgöra en väsentlig förändring som medför att en ny granskning krävs utan bedöms vara en anpassning till befintlig bebyggelse som enbart utgör en begränsning för fastighetsägaren och påverkar inte omgivande sakägare eller ett för allmänheten betydande intresse negativt. Därav har ett revideringsdatum lagts till planförslaget utan att en ny granskning har genomförts.

Ärendet behandlas för beslut om antagande i byggnadsnämnden 2019-10-24.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Trafik och stadsplanering