Öjaby 9:4 m.fl. (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 m.fl, (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget är utsänt för granskning mellan 2020-04-01 till och med 2020-04-22.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning i Öjaby, med utgångspunkt i planprogrammet för Norra Öjaby. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet med att nu planlägga är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 2019-04-01 – 2019-04-23.
Utifrån de synpunkter som inkommit under granskningen har planförslaget
omarbetats i så stor omfattning att planförslaget ställs ut för en andra granskning.

Mer information finns nedan, där du hittar planhandlingar och utredningar som har gjorts.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och komma in till byggnadsnämnden senast 2020-04-22 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Trafik och stadsplanering