Öjaby 9:4 m.fl. (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 m.fl, (Norra Öjaby) i Öjaby.

Planförslaget är utsäns för granskning mellan 2019-04-01 till och med 2019-04-23.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning i Öjaby, med utgångspunkt i planprogrammet för Norra Öjaby. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet med att nu planlägga är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Mer information finns nedan, där du hittar planhandlingar och utredningar som har gjorts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Trafik och stadsplanering