Rimfrosten 1 m.fl.

Byggnadsnämnden beslutade 2019-09-26 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 samt planlägga övrig berörd mark. Syftet är att möjliggöra byggnation av ett nytt sjukhus med tillhörande verksamheter.

Region Kronoberg fattade i maj 2019 beslut om att planera för byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. Beslutet innebär en flytt av dagens sjukhus till ny plats där det nya akutsjukhuset ska vara färdigt att tas i bruk 2027-2028.

Ett nytt akutsjukhus innebär en omfattande nybyggnation i Räppe som i sin tur kommer att påverka hela stadens struktur. Det nya akutsjukhuset är även en viktig regional utvecklingsfråga som kommer att kräva investeringar i tekniska system, kommunal och statlig infrastruktur. Projektet utgår både från Kronobergarnas framtida vårdbehov och utifrån stadens utvecklingsbehov där det nya akutsjukhuset i Räppe måste bli en ny naturlig del av Växjö stad. Nybyggnationen av ett nytt akutsjukhus i Räppe har därmed blivit ett stadsutvecklingsprojekt för Växjö kommun där framtagande av en detaljplan för området är ett delprojekt.

Förarbeten och utredningar har påbörjats och ett planförslag planeras att vara framtaget för samråd i september/oktober 2020. Avsikten är att detaljplanen ska tas upp för antagande i kommunfullmäktige i oktober/november 2021. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Trafik och stadsplanering