Rimfrosten 1 m.fl.

Nu tar vi fram en detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 2 november 2020.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt sjukhus med tillhörande verksamheter. Byggnation av sjukhuset på en ny plats i Växjö kräver att en del frågor måste lösas och säkerställas, som exempelvis infrastruktur. Detaljplanen skapar förutsättningar för bland annat:

  • tågstopp i Räppe
  • ny trafikplats korsningen riksväg 23/Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen. Trafikplatsen ingår inte i detaljplanen utan kommer planläggas i en vägplan av Trafikverket.

Ett nytt akutsjukhus innebär en omfattande nybyggnation i Räppe som i sin tur kommer att påverka hela stadens struktur. Det nya akutsjukhuset är även en viktig regional utvecklingsfråga som kommer att kräva investeringar i tekniska system, kommunal och statlig infrastruktur. Projektet utgår både från Kronobergarnas framtida vårdbehov och utifrån stadens utvecklingsbehov där det nya akutsjukhuset i Räppe måste bli en ny naturlig del av Växjö stad.

Detaljplanen ska tas upp för antagande i kommunfullmäktige i senhösten 2021. 

Se byggnaden i 3D

I kartvyn nedan kan du navigera dig runt och se byggnaden enligt förslaget jämfört med befintlig bebyggelse och träd.

Klicka på "Utforska i fullständig visare" om du vill kunna tända och släcka olika lager.

Bakgrund

Region Kronoberg fattade i maj 2019 beslut om att planera för byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. Beslutet innebär en flytt av dagens sjukhus till ny plats där det nya akutsjukhuset ska vara färdigt att tas i bruk 2027-2028.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och komma in senast 2020-11-02 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Har du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Frågor gällande detaljplanen, kontakta planarkitekt Stina Klyft, 0470-436 27, eller projektledare Kristina Thovaldsson, 0470-412 10.

Frågor gällande projektet för ett nytt sjukhus kontakta projektchef Stefan Lundin, Region Kronoberg, 0470-58 93 30 eller projektledare Johnny Turesson, Region Kronoberg, 0470-58 93 03.

Vandringar

Under två söndagar i oktober finns det möjlighet att följa med på en vandring i området för nytt akutsjukhus. Projektledarna kommer då att berätta om förslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020
Trafik och stadsplanering