Rinkaby 3:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd till och med 2020-02-18.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stycka av tomter för bostadsändamål inom utpekat planområde inom fastigheten Rinkaby 3:1. Samrådstiden är mellan 2020-01-07 – 2020-02-18 och sista dagen att inkomma med skriftliga synpunkter är 2020-02-18.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering