Rinkaby 3:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplaneförslaget är ute på granskning 2020-06-01 – 2020-06-22.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stycka av tomter för bostadsändamål inom utpekat planområde inom fastigheten Rinkaby 3:1.

Planen handlades med standardförfarande under samrådet men ändras till utökat förfarande inför granskningen då detaljplanen inte bedöms följa nuvarande översiktsplan. För utökat förfarande ska granskningstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms inte vara förenligt med nuvarande översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och komna in senast 2020-06-22 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Du som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2020
Trafik och stadsplanering