Rinkaby 3:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplaneförslaget ska upp till beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott den 10 september och sedan i byggnadsnämnden den 24 september. Slutligen ska den godkännas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stycka av tomter för bostadsändamål inom utpekat planområde inom fastigheten Rinkaby 3:1.

Planen handlades med standardförfarande under samrådet men ändras till utökat förfarande inför granskningen då detaljplanen inte bedöms följa nuvarande översiktsplan. För utökat förfarande ska granskningstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms inte vara förenligt med nuvarande översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020
Trafik och stadsplanering