Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Skärpiplärkan 1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Skärpiplärkan 1 i Sandsbro.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd till och med 2018-03-26.

Sammanfattning

Fastigheten planlades 2014 för att då möjliggöra bostäder och handel. De bullerregler
som då gällde, innebar att det blev svårt att bebygga området när detaljplanen skulle
genomföras, utan omfattande och kostsamma bullerskydd. Syftet med att nu ändra planen
är att planlägga området för bostäder och centrumändamål i upp till tre våningar. De idag
gällande bullerreglerna innebär att området kan utformas på annat sätt än vad som
tidigare var möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering