Värendsvallen 7

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden), Västra mark.

Sammanfattning

Syftet med planen är att planlägga gator och park som allmän platsmark och att reglera användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 2019-04-17 – 2019-05-10. Av utlåtandet framgår vilka synpunkter som framförts på planförslaget under granskningen samt stadsbyggnadskontorets kommentarer.

Byggnadsnämndens arbetsutskott förbereder planförslaget inför antagande 2019-10-31, därefter behandlas ärendet för beslut om antagande i byggnadsnämnden 2019-11-14.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019
Trafik och stadsplanering