Växjö 13:29, Teleborg

Växjö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Växjö 13:29, Teleborg. Förslaget är ute på samråd den 10 juli till 4 september.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Växjö 13:29 i stadsdelen Teleborg. Bebyggelsen ska uppföras som flerbostadshus och tillåts vara upp till 6 våningar. Planområdet omfattar cirka 1,4 ha mark. Om husen uppförs i 3-6 våningar kan cirka 140 nya bostäder byggas. Inom fastigheten ska parkering för de boendes behov också inrymmas samt friytor. 

Området angränsar till Teleborgs naturreservat. Det kommer därför vara viktigt med en tydlig avgränsning mellan det privata inom planområdet och det allmänna utanför. Genom en tydlig gräns får att allmänheten även fortsatt ska känna sig fria att röra sig i reservatet.

Planområdet ligger längst med Teleborgsvägen i närheten av Teleborgs vattentorn.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Lämna synpunkter

Under samrådstiden (10 juli–4 september) finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter på planförslaget lämnas till byggnadsnämnden senast den 4 september 2020.

Mailadress: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Vid frågor kontakta Ida Arvidsson, planarkitekt på telefon 0470-436 15, e-post ida.arvidsson@vaxjo.se eller Djana Micanovic, planchef på telefon 0470-436 22, e-post
djana.micanovic@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2020
Trafik och stadsplanering