Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik).

Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, har varit utsända för samråd från och med 2017-11-27 till och med 2018-01-15.

Sammanfattning

Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på samråd för myndigheter och fastighetsägare i området. Just nu sammanställs och bemöts alla inkomna synpunkter från samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. Nya utredningar har gjorts och pågår, för att kunna ta ställning till eventuella ändringar i planhandlingen eller om ytterligare utredningar behöver göras. Ett nytt planförslag kommer att tas fram för att sedan skickas ut på granskning tillsammans med samrådsredogörelsen till myndigheter och fastighetsägare i området.

Hagavik är ett av kommunens utpekade stadsutvecklingsområden. Sedan flera år tillbaka har kommunen fört diskussioner kring att omvandla området för att inrymma nya bostäder.
År 2009 beslutade kommunstyrelsen att anta ett planprogram för hela Hagaviksområdet där utgångspunkter för Hagaviks fortsatta utveckling anges.

År 2015 beslutade kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för den del av Hagavik som benämns som ”etapp 2”. Syftet med planläggningen är att omvandla området Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanens intentioner med området är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierade byggnadshöjder. Växjö kommun har för avsikt att finansiera standardhöjning och utbyggnad av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplaneprocessen tas därför en gatukostnadsutredning fram. Gatukostnadsutredningen är en separat handling i ett separat ärende som handläggs av Växjö kommuns kommunledningsförvaltning. Detaljplanen och gatukostnadsutredningen är dock kopplade till varandra och följer samma process. Under planprocessens gång är de därför tillgängliga tillsammans.
Läs mer om stadsutvecklingsprojekt Hagavik.

Fridlyst orkidé i Hagavik fördröjer detaljplanen

Sommaren 2018 fick vi kännedom om att det fanns en fridlyst art av orkidé i Hagavik. Växten är rödlistad och får inte skadas. För att kunna genomföra detaljplanen måste växterna flyttas. Växjö kommun har nu anlitat en konsult som har påbörjat utredningsarbeten som ska leda till ett förslag till dispensansökan. Detta gör att processen med detaljplanen förskjuts. I nuläget finns det ingen tidplan för arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Trafik och stadsplanering