Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik).

Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, är utsända för granskning från och med 2019-10-21 till och med 2019-11-11.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen ska också skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur i områdets norra och östra delar. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierande byggnadshöjder.

Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2017-11-27 till och med 2018-01-15. Efter samrådet har ett nytt justerat planförslag arbetats fram som nu är utställt för granskning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner och detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av planchef Djana Micanovic telefon 0470-436 22, e-post djana.micanovic@vaxjo.se

Gatukostnadsutredning

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genomuttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) men är utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Frågor gällande gatukostnadsutredningen besvaras av projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget respektive gatukostnadsutredningen ska vara skriftliga och inkomma till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö eller via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se senast 2019-11-11.

Den som inte framfört skriftligen synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut i ärendet.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Trafik och stadsplanering