Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik).

Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, var ute på granskning 2019-10-21 till och med 2019-11-11.

Sammanfattning

Syftet är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen ska också skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur i områdets norra och östra delar. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierande byggnadshöjder.

Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2017-11-27 till och med 2018-01-15. Efter samrådet har ett nytt justerat planförslag arbetats fram som nu är utställt för granskning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor om detaljplanen kontakta planchef Djana Micanovic telefon 0470-436 22, e-post djana.micanovic@vaxjo.se

Gatukostnadsutredning

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genomuttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) men är utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Frågor om gatukostnadsutredningen kontakta projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Trafik och stadsplanering