Växjö 8:30 m.fl. Ringsberg-Kristineberg

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 8:30 i stadsdelen Hov i Växjö.

Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd till och med 2019-06-24.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Växjö 8:30 m.fl. tillhörande stadsdel Hov i Växjö, är att
skapa förutsättningar för områdets utveckling samt att säkerställa allmänhetens tillträde och nyttjande
av området, med allmän platsmark. Områdets kulturhistoriska och gröna
värden skyddas och olika verksamheter ges möjlighet till fortsatt existens och utveckling.

Läs mer om förslaget i dokumentet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Trafik och stadsplanering