Planprogram

Innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan kan vi behöva ta fram ett planprogram. Planprogrammet visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse och grönytor

I vanliga fall tar vi fram ett planprogram om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Till exempel undersöker vi hur naturen och trafikmiljön påverkas om vi bygger ett stort bostadsområde. Då får en eller flera handläggare i uppdrag att ta fram ett planprogram för området för att undersöka bland annat kulturmiljö, friluftsliv och naturmiljö.

Ett planprogram kan användas som underlag till flera framtida detaljplaner inom ett stort område. Det kan vara så att det redan finns ett planprogram framtaget för området.

Normalt sett behövs inget planprogram. Då börjar vi i stället direkt med arbetet att göra ett förslag till detaljplan.

Om du söker ett äldre planprogram, kontakta oss gärna.

Aktuellt planprogram

Växjö västra Verksamhetsområde
-
Nu utvecklar vi näringslivet genom ny verksamhetsmark

Växjö kommun är i behov av mer verksamhetsmark för att utveckla näringslivet. I översiktsplanen föreslås det verksamhetsområden i anslutning till flygplatsen, riksväg 30 och 25 väster ut. Vi har tittat på området i ett planprogram som ska ligga som underlag för de aktörer som vill utveckla området. Området omfattar både kommunal och privat mark.

Planprogrammet föreslår attraktiva kunskapsmiljöer för personal- och kunskapsintensiva företag, ytkrävande verksamheter med stor påverkan från omgivningen, småskaliga verksamheter men också större grön- och rekreationsområden.

Karta, planbeskrivning, landskapsanalys, kulturlandskapsanalys och arkeologisk utredning för den kommunala marken finns här nedan.

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2017-09-05.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Trafik och stadsplanering