Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hinder, belysning och ökad vuxennärvaro för ett säkrare city

Växjö kommun fortsätter arbetet för ett tryggare Växjö city och flera konkreta åtgärder har genomförts och planeras.

Det handlar om åtgärder för tryggare city dagtid och nattetid, men också om fysiska hinder för att försvåra fordons acceleration och därmed attacker. Sådana hinder är de sex blomurnor som idag ställs ut i korsningarna Storgatan/Liedbergsgatan och Storgatan/Kungsgatan.

Arbetet kring tryggare city initierades av den politiska ledningen i Växjö kommun 2017. Första steget blev de skyltar som sattes upp i city i november och som upplyser om att det är förbjudet att lämna fordon obemannade med motorn igång eller med nyckel i tändningslåset. En uppföljning har här gjorts som visar att chaufförer som parkerar tillfälligt i city är mycket bra på att följa denna lag. Nu fortsätter arbetet med ytterligare åtgärder inom de tre utpekade områdena.

Fysiska hinder för fordon:

  • Sex blomurnor som försvårar acceleration på Storgatan placeras i korsningarna Storgatan/Liedbergsgatan (tre stycken) och Storgatan/Kungsgatan (tre stycken).
  • Växjö kommun fortsätter arbetet med att öka säkerheten vid publika evenemang i city, bland annat genom fler hinder.

Åtgärder för tryggare nätter:

  • Insatser vid, det av Polisen prioriterade området, korsningen Sandgärdsgatan/Kungsgatan. Gatubelysningen är förstärkt på platsen och kameraövervakning planeras. Vuxennärvaron ökar genom att nattvandrare prioriterar korsningen.
  • Arbetet med nattvandrare utvecklas i hela city.
  • Belysning i Museiparken. Grävarbetet kommer igång under juni 2018.
  • Polisen har ökat sin närvaro i city i enlighet med Medborgarlöftet. Polisen planerar också ny krogtillsyn.

Åtgärder för tryggare dagar:

  • Växjö kommuns fältarbetare och Polisen arbetar för att minimera stök i city sen eftermiddag.
  • Arbetet med sociala insatsgruppen fortsätter. Sociala insatsgrupper innebär att socialtjänst, Polisen, skola och familj samverkar för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil.
  • Polisen arbetar med konceptet ”Trygg i butik” Länk till: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brottsforebyggande-arbete/trygg-i-butik/
  • 26 april kom också Blågröna Växjö med förslaget att införa trygghetsjour, med ambulerande ordningsvakter som är tillgängliga på jourtelefon.
Senast uppdaterad: 8 mars 2022