Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Krav på minskat buller från stadsbusstrafiken

Sedan Region Kronoberg 2013 bytte till gasbussar har Växjö kommun fått in flertal klagomål från invånare som störs av bullret bussarna medför. Nu föreläggs Region Kronoberg med förhoppning att se en märkbar bullerminskning 2019 och framåt.

Under tisdagen fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutet att förelägga Region Kronoberg om försiktighetsmått gällande stadsbusstrafik med bussar av den modell som avger starka lågfrekventa ljud. I föreläggandet framgår det att användningen av dessa bussar ska begränsas på följande linjer och sträckor:

  • Linje 1 - Hovshaga - Teleborg
  • Linje 2/6 - Araby/Norr
  • Linje 7 - genom Östra Lugnet
  • Linje 5/8 - där bussarna trafikerar samma sträcka genom Sandsbro.

Från och 1 september 2019 får gasbussar av modellen Mercedes Citaro från 2012 köra sträckorna, enkel tur:

  • Högst femtio gånger per dygn (kl. 04-04)
  • Högst fem gånger per natt (kl. 22-06) natt mot lördag och söndag
  • Övriga nätter får bussar av den modellen inte användas på dessa linjer mellan kl. 22-06.

Senast 1 januari 2019 ska Region Kronoberg inkomma med en plan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för hur de tänker uppfylla färeläggandet.

En hälsofråga för invånarna

Bullerfrågan har varit en följetong sedan sommaren 2013, då Länstrafiken bytte stadsbussar och klagomålen började komma. Det finns ingen lösning som är tillräckligt effektiv och ekonomiskt rimlig för att få bort bussbullret helt, men åtgärderna kommer minska störningarna både utomhus och inomhus i alla hus längs busslinjerna. Eftersom störd sömn bedöms vara den allvarligaste hälsoeffekten ställs det hårdaste kravet på bussarnas turer nattetid.

Förhoppningen är nu att Region Kronoberg följer miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärdsförslag som kommer leda till en märkbar bullerminskning 2019 och framåt.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022