Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny detaljplan på Teleborg antogs i kommunfullmäktige

I tisdags förra veckan antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för Telestadshöjden på Teleborg. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av området i form av bostäder, skola och serviceverksamheter.

Detaljplaneförslaget godkändes av byggnadsnämnden i mars 2018 och av kommunstyrelsen den 6 november. I tisdags 20 november gick den alltså även igenom hos kommunfullmäktige.

Det nya området planläggs för

  • Bostäder av blandad karaktär - det vill säga kvarter med lägre bebyggelse (2-4 våningar) och två kvarter med högre bebyggelse (8 och 16 våningar).
  • En skola i anslutning till Torparvägen, troligtvis förskola - årskurs 6.
  • Ett mindre område med verksamhetsmark mot Teleborgsvägen.
  • Ett stort naturområde som kommer fungera som ett översvämningsområde vid höga flöden.

Tidsaspekt

Området håller just nu på att projekteras och förhoppningen är att utbyggnaden kan påbörjas under 2019 med byggnation av gator i den västra delen.

Om området

En större del av marken ägs av Skanska medan Växjö kommun äger en liten del. Genom området går en så kallad höjdrygg i nordsydlig riktning. Uppe på höjden och dess sluttningar åt väst och öst har det tidigare varit jordbruksmark som nu börjat växa igen. I övrigt domineras området av skog i varierad ålder.

Mer information om detaljplanen för Telestadshöjden och tillhörande dokument.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022