Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan för stort antal parkeringar utsänd för samråd

Idag sändes detaljplaneförslaget för Växjö 10:35 på Väster ut för samråd. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för byggrätt till p-platser för cykel och bil samt bostäder.

Marken som berörs i detaljplaneförslaget används idag till stora delar som markparkering. Området är mer känt som parkeringen vid kvarteret Fabriken och sedan tidigare är marken planlagd utan byggrätt.

Syftet med det nya förslaget är att skapa byggrätt, det vill säga skapa förutsättningar till att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus och centrumändamål kan byggas.

Det nya förslaget

I det nya förslaget till detaljplan som tagits fram medges byggrätt för:

  • Cirka 800 parkeringsplatser för bil
  • Cirka 800 cykelparkeringar
  • Cirka 350 bostäder
  • Bebyggelse i 4-6 våningar närmast befintliga bostadshus
  • Byggelse upp till 10 våningar mot smalspåret och upp till 20 våningar mot järnvägen

Planområdet avgränsas av järnvägen, Storängsgatan, kvarteret Fabriken och gamla smalspåret. En miljökonsekvensbeskrivning finns framtagen av konsulten SWECO där miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivs närmare.

Utsänt för samråd

Detaljplaneförslaget är nu utsänd för samråd till och med 24 januari 2019 där berörda har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådmöte kommer äga rum måndag 10 december kl. 18.30 i Stadsbiblioteket i Växjö, sal Galaxen.

Mer information om detaljplaneförslaget för Växjö 10:35.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022