Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö får gott betyg i skötsel av gator och parker

I en enkätundersökning från SKL får invånarna tycka till om kommunens skötsel av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering och kommunikation. Överlag får Växjö kommun ett gott betyg, men det finns även en del förbättringar.

Status på gator och vägar

Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning och vägmarkering) är på gator, vägar, och gång- och cykelvägar?

 • 46 procent är positivt inställda till Växjö kommuns gator och vägar
 • 59 procent är positivt inställda till Växjö kommuns gång- och cykelvägar

Inställning till att hitta parkeringsplats

Tycker du det är lätt eller svårt att hitta en ledig parkeringsplats i kommunens största tätort, när affärerna har öppet?

 • 2019: 26 procent positivt inställda
 • 2016: 33 procent positivt inställda
 • 2013: 42 procent positivt inställda

Renhållning av gator och vägar

Tycker du det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer?

 • 2019: 87 procent positivt inställda
 • 2016: 87 procent positivt inställda
 • 2013: 86 procent positivt inställda

Snöröjning och halkbekämpning

Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen?

 • 2019: 54 procent positivt inställda
 • 2016: 75 procent positivt inställda
 • 2013: 66 procent positivt inställda

Växjö kommun hamnar på plats 24 av 102 deltagande kommuner.

Parkernas skötsel

Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?

 • 2019: 88 procent positivt inställda
 • 2016: 87 procent positivt inställda
 • 2013: 91 procent positivt inställda

Växjö kommun hamnar på plats 4 av 102 deltagande kommuner.

Lekplatser och parker

Hur tycker du att de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad det gäller skötsel och lekredskap för barnen?

 • 2019: 76 procent positivt inställda
 • 2016: 72 procent positivt inställda
 • 2013: 72 procent positivt inställda

Vatten och avlopp

Vad tycker du om kvaliteten på vattnet?

 • 2019: 96 procent
 • 2016: 96 procent
 • 2013: 95 procent

Växjö kommun hamnar på plats 4 av 102 deltagande kommuner.

Avfall och avfallshantering*

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad?

 • 2019: 82 procent är positivt inställda
 • 2016: 87 procent är positivt inställda
 • 2013: 83 procent är positivt inställda

Återvinning*

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens återvinningscentraler?

 • 2019: 80 procent är positivt inställda
 • 2016: 84 procent är positivt inställda
 • 2913: 82 procent är positivt inställda

* Sedan 1 januari 2019 sköts avfallshämtning och återvinningscentraler av det regionala avfallsbolaget SSAM

Kommunkontakt

Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen?

 • 2019: 55 procent positivt inställda
 • 2016: 54 procent positivt inställda
 • 2013: 66 procent positivt inställda

Bakgrund till undersökningen

Undersökningen Kritik på teknik har genomförts av SKL sedan 1992. Var tredje år får invånare tycka till om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering och kommunkommunikation. Syftet är att bilda sig en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar och se om kommunen lever upp till kraven på god service som ställs.

Årets undersökning genomfördes i februari till april. 466 personer har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 46,5 procent. Majoriteten av de som har svarat bor i centrum av tätort och bor i villa, radhus eller kedjehus. Totalt 102 kommuner deltog i undersökningen.

Senast uppdaterad: 19 juni 2019