Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om nya p-tal

Växjö kommun har beslutat om nya så kallade p-tal. P-talen ska fungera som riktlinjer för exempelvis byggherrar vid beräkning av parkeringsbehov för cykel och bil inom kommunen.

Hur de nya p-talen kan användas

De nya p-talen ska fungera som ett stöd i exploatering samt plan- och bygglovsprocessen för den som bygger när det kommer till att beräkna parkeringsbehov.

Skillnaderna från den gamla p-normen är att de nya riktlinjerna:

  • Täcker hela Växjö kommun. Tidigare p-norm hade bara siffror för Växjö centrum.
  • Beräkar parkeringsbehovet utifrån bebyggd yta iställer för antal lägenheter.
  • Är mer flexibel än tidigare med möjlighet till åtgärder som exempelvis samnyttjande av både parkeringsplatser och bilpooler.

I de nya p-talen finns hjälpmedel i form av tabeller och en räknesnurra för att planera parkeringsfrågan. Med dessa hjälpmedel kan användaren få fram ett grundtal att utgå ifrån, genom att se till vilket typ av objekt som planeras byggas och var i kommunen det planeras genomföras.

Exempel på hur riktlinjerna kan fungera

När ett flerbostadshus ska byggas i Växjö stadskärna ska byggherren först räkna ut grundbehovet, det vill säga hur efterfrågan på cykel- och bilparkering ser ut. För att tillgodose efterfrågan kan hen antingen utgå från grundbehovet som räknats fram eller ta hjälp av ett antal lösningar och åtgärder som gör att platsen för parkering blir mer effektiv. Det kan handla om så kallat ytbesparande med åtgärder som bilpool, samnyttjande av parkeringsplatser med mera.

Fler exempel finns att ta del av i riktlinjerna nedan.

Varför behövs nya p-tal?

Växjö ska vara tillgängligt för alla. Vårt transportsystem som består av gående-, cykel-, kollektiv-, och biltrafik är en viktig del i det som skapar tillgänglighet. Även parkering är en viktig del i transportsystemet.

I takt med att Växjö kommun utvecklas och växer är det flera områden som förtätas, befolkningsmängden ökar och konkurrensen om mark i attraktiva lägen ökar. Därför behövs de nya p-talen för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Med hjälp av nya p-tal skapas en bättre balans av framtida parkeringars antal, placering och reglering vilket i sin tur ökar tillgängligheten.

De nya p-talen har tagits fram av en styrgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen i Växjö kommun i samarbete med konsultföretaget Sweco. Förslaget har i början av 2019 varit ute på remiss och därefter reviderats. Den slutgiltiga versionen antogs i byggnadsnämnden 2019-06-24 och är gällande sedan dess.  

Ta del av riktlinjerna "Nya P-tal 2019 - för ett grönare och mer tillgängligt Växjö" , 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 9 juli 2019