Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utredning om nya regleringar och taxor för parkering i Växjö centrum klar

I budget 2020 fick tekniska nämnden i uppdrag att se över taxor och regleringar för parkering i Växjö centrum. Utredningen är nu klar och har resulterat i sex åtgärdspunkter.

Översynen av regleringar och taxor är ett av de styrmedel som kan användas för att uppnå målen i kommunens Transportplan. I Transportplanen står hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem. Genom att reglera parkeringsavgifterna kommer även omsättningen på parkeringsplatserna att öka vilket gör centrum mer tillgängligt för de som har behov av att ta bilen.
I utredningen som nu lämnas in till tekniska nämnden finns ett antal åtgärder och förslag på nya regleringar och taxor i zon 1 och 2.

  • Förlängning av taxetider för zon 1. Avgiften 18 kronor per timme förblir oförändrad men tiden för avgift föreslås förlängas till 09.00-21.00 måndag till lördag.
  • Parkeringshuset WTC och Drottninggatan får ändrad kvälls- och nattaxa, samt taxa för helgdagar. Avgiften blir 10 kronor per timme (nuvarande taxa 5 kronor per timme).
  • Ändring av zon 2-taxa. Timtaxan föreslås höjas till 10 kronor per timme (nuvarande 5 kronor per timme). Dagstaxan höjs till 40 kronor per dag (nuvarande 30 kronor per dag) och månadsbiljetten höjs till 650 kronor per månad (nuvarande 450 kronor per dag).
  • Möjligheter till flerdygnsparkering utökas genom att kvarteret Fabriken blir 7-dygnsparkering.
  • Antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i zon 1 minskas med hälften. Det innebär att cirka 35 platser omvandlas till avgiftsbelagd p-plats.
  • Vid parkering på laddplats tillkommer en extra avgift utöver parkeringsavgift med 10 kronor per timme.

Ett fortsatt utredningsarbete när det gäller utbredning och regleringar av befintliga zoner kommer att genomföras under 2020.
Förslaget ska tas upp i kommunfullmäktige 17 december. De nya taxorna kan börja gälla tidigast mars 2020.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019