Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny digital översiktsplan ute på samråd

Kommunens nya förslag till översiktsplan är nu ute på samråd. Ett förslag som dessutom är helt digital. Myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 17 januari 2020.

- Fokus genom hela översiktsarbetet har varit att hela Växjö kommun ska vara attraktivt att bo i, verka i och besöka. Stad och land ska komplettera varandra. Vi bygger en kommun där 135 000 invånare ska kunna bo och leva hållbart år 2050, säger Rebecca Martinsson, gruppchef för översiktlig planering.

En översiktsplan visar på långsiktiga riktlinjer för hur kommunen fysiskt ska utvecklas. För första gången är översiktsplanen helt i digital form, vilket gör att du samtidigt som du klickar runt på en karta kan läsa om kommande planer. Förslaget kommer också att kontinuerligt uppdateras allteftersom det kommer in synpunkter.

Vad säger översiktsplanen?

Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjöstad samt i Teleborgs och Norremarks centrum. Det ska även finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen.

I nya förslaget till översiktsplan finns fördjupade översiktsplaner för Lammhult och Braås framtagna. Översiktsplanen pekar ut Lammhult och Braås tillsammans med Rottne och Ingelstad som orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort som ska serva ett större omland.

Översiktsplanen fokuserar även på god infrastruktur där kollektivtrafikförbindelserna ska vara goda och gång- och cykelvägnätet så välutbyggt att vardagsgöromålen kan klaras smidigt utan bil. Bland annat pekar man ut en gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö som högt prioriterad, fler stationer i Växjö samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

Samråd

Översiktsplanen är ute på samråd den 18 november-17 januari. Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget utvecklas löpande. Skriftliga synpunkter som kommit in kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Under samrådstiden kommer vi att bjuda in till öppet hus den 28 november, klockan 17.00-20.00, i kommunhusets reception Björnen.

Det kommer även att finnas möjlighet att chatta med ansvariga tjänstepersoner. Mer information om tillfällen för att chatta hittar du i början av december på vaxjo.se/oversiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit. I översiktsplanen sätter man övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022