Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan för ny verksamhetsmark ute på granskning

Nu är en ny detaljplan för verksamhetsområde vid flygplatsen ute på granskning. Området ligger väster om Öjaby och norrut längsmed riksväg 30 upp mot Tunatorp. Området är cirka 210 hektar.

Planområdet

Med detaljplanen vill markägarna Växjö kommun samt Hovs Mark och Maskin skapa ett attraktivt verksamhetsområde med flexibla tomter för näringslivet. Förslaget tillåter markanvändning för industri, drivmedelsförsäljning, restaurang, kontor, konferenslokaler och verksamheter.

- Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna fortsätta utveckla näringslivet krävs det att kommunen tar fram mer mark. Med ett verksamhetsområde vid flygplatsen och riksväg 25 och 30 får vi ett attraktivt område för nya och befintliga företag att etablera sig i Växjö kommun, säger Mikael Johansson, projektledare.

För att göra området ännu mer lättillgängligt ingår det i förslaget även två nya cirkulationsplatser – en vid trafikplats Öjaby vid avfarten från riksväg 25 samt en vid korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen där det också planeras en gång- och cykelunderfart.

Myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 12 januari 2020. Vår förhoppning är att planen kan antas under våren 2020 med preliminär start på utbyggnaden hösten 2020.

Handlingarna

Senast uppdaterad: 8 mars 2022