Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny stadsgata genom Bäckaslöv

​Den nya stadsdelen Bäckaslöv i Växjö håller på att växa fram. Förutom 1 200 nya bostäder kommer det även att byggas en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i den nya stadsdelen.

Illustrationsskiss

Stadsgatan som får namnet Bäckaslövsesplanaden kommer att byggas etappvis med start i januari 2020 och kommer att stå helt klar senhösten 2021.

Omledningsväg under byggtiden är markerad i blått.

Den nya stadsgatan är 1,5 kilometer lång och kommer att gå från Samarkandrondellen vid Storgatan, sedan söderut och under järnvägen – rakt igenom Bäckaslöv mot Söderleden. Under tiden som arbeten pågår kommer trafiken inne på området att ledas om via en temporär väg inne på området.

- För att bygga ut den nya stadsdelen behöver vi förbättra vägförbindelserna. Gatan har utformats för att fungera både för den i bil, på cykel, gående och kollektivresenärer. Gatan kommer att bli en ny stadsgata i Växjö för såväl boende i Bäckaslöv som för Växjöbor och besökare som ska ta sig mellan centrum och Samarkandområdet, berättar Malin Engström, tf förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

I området kommer även Trafikverket att bygga en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg. När arbetet görs under senhösten 2020 kommer det att bli kortare avstängning av järnvägen som kommer att påverka tågtrafiken. Mer information kommer.

Bäckaslövs esplanad sträckning när den är klar.

Om Bäckaslöv

​Bäckaslöv är ett nytt bostadsområde i Växjö stad. Projektet är indelat i två etapper där första etappen redan pågår. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.

Mer information om området Bäckaslöv.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022