Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om knäroten i Hagavik

Växjö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik. I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens hos länsstyrelsen för att få flytta orkidén. Länsstyrelsen har nu gett avslag på kommunens begäran och vi kommer nu att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Knäroten måste omplaceras för att detaljplanen ska kunna genomföras, men detta är alltså inte möjligt i nuläget. I november 2019 var detaljplaneförslaget ute på granskning. Granskningen är det sista momentet innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer inte att anta detaljplanen innan kommunen får ett positiv beslut i ärendet. Beroende på hur lång handläggningstid domstolen har blir konsekvensen att arbetet med detaljplanen skjuts framåt.

Bakgrund

Under våren 2019 fick kommunen kännedom om att den fridlysta orkidén knärot finns i Hagavik. En dispensansökan gjordes i april 2019 till länsstyrelsen (som är den myndighet som kan tillåta en sådan åtgärd) om att få flytta den. Innan årsskiftet 2019/2020 fick kommunen ett beslut från länsstyrelsen som avslog begäran att få flytta orkidéerna.

Om Knärot

Knärot är en fridlyst orkidé och det är förbjudet att, utan dispens, plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna samt ta bort eller skada frön. Enligt den inventering som är gjord hittades cirka 150 plantor inom Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020