Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun laddar för framtiden

En ökad elektrifiering bidrar till ett hållbart samhälle. En ny laddinfrastrukturplan pekar ut lämpliga platser för cirka 400 laddstationer runt om i kommunen.

- För att öka antalet laddbara fordon i samhället behövs en förbättrad infrastruktur, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen antog den 10 mars förslaget Laddinfrastrukturplan för Växjö. Förslaget pekar ut lämpliga platser för 400–450 för allmänna laddstationeri Växjö kommun. Beroende på val av laddstation kan det i sin tur innebära 700 laddpunkter som är öppna att användas av vem som helst. Växjö kommunföretag AB (VKAB) ska under 2020 undersöka om kommunala verksamheters parkeringsplatser kan användas för allmän laddning samt utreda en långsiktigt hållbar laddlösning för personer som bor i de kommunala bostadsbolagens bostäder.

- Om vi vill få till en hållbar transportsektor så krävs det att vi skapar förutsättningar för det. Att etablera laddstationer är en bit på väg samtidigt som det stärker Växjö som en attraktiv och hållbar kommun, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktig planering

Etableringen måste ske i den takt som behov möts och utbyggnadstakten måste också vara ekonomisk hållbar. Därför finns det i nuläget inget bestämt datum för när laddstationerna ska ha etablerats.

- Det är mycket som ska samspela och några fler delar som behöver utredas under året. Bland annat möjligheten för allmänheten att kunna ladda sina fordon på privata parkeringar när verksamheterna inte behöver nyttja dessa själva, säger Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.

Laddinfrastrukturplanen omfattar förslag på platser i Växjö, Lammhult, Ingelstad, Rottne, Braås och Gemla och bidrar till alla fem målbilderna för Hållbara Växjö 2030. Etableringen sker inom huvudprocessen ”Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd”.

Växjö kommun har som mål att år 2030 vara en fossilbränslefri kommun.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 7 maj 2019 i uppdrag till kommunchefen att samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur och presentera en långsiktig hållbar laddinfrastrukturplan. Förslaget har tagits fram av en koncernövergripande projektgrupp medmedlemmar från kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, VEAB, Växjöbostäder och Vidingehem.

Senast uppdaterad: 13 mars 2020