Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan för bostäder och nytt parkeringshus i centrum godkänd

Byggnadsnämnden godkände idag detaljplanen för marken vid kvarteret Fabriken som ligger vid polishuset. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt parkeringshus, centrumändamål och bostäder på området.

- Idag används marken till stor del som parkeringsplats och med den nya detaljplanen kan marken användas mer effektivt och gör det möjligt att skapa ett nytt stadskvarter med bostäder och centrumändamål som gynnar fler växjöbor. Kvarteret Fabriken är en viktig resurs för stadens framtida utveckling och behov, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

Planändringen innebär en förändring från markparkering utan byggrätt till:

  • byggnation av bostäder med varierad byggnadshöjd. Upp till 4 våningar närmast befintlig bebyggelse längs med Storängsgatan, 4–6 våningar därefter och som högst 9 våningar mot järnvägen
  • cirka 950 parkeringsplatser i parkeringshus i flera plan mot järnvägen, såväl under som ovan mark.
  • centrumändamål.
  • gata samt cykelstråk längs med järnvägen som knyter ihop området mot centrum och så småningom mot Bäckaslövsområdet.

Innan byggnation kan ske ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinna laga kraft.

Planförslaget har anpassats utifrån allmänna och privata intressen till att passa närmiljön, befintliga hus, järnvägen och inte minst till en växande stadskärna som behöver fler arbetsplatser, bostäder och parkering.

Om detaljplanen

Detaljplanen inkluderar fastigheterna Växjö 10:35 och del av Växjö 14:1 på en yta på 13 400 kvadratmeter. Området tillhör stadsdelen Väster. Området ligger cirka 200 meter från Oxtorget och cirka 500 meter till stationsområdet.

Det är Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB som ansökt om planändringen men fastigheten Växjö 10:35 ägs av Växjö kommun. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt en avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Vöfab och APP Properties AB, om framtida markförsäljning avseende berörda delen av fastigheten Växjö 10:35.

Planområdet

Senast uppdaterad: 26 mars 2020