Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan för Norra Öjaby ska ut på granskning igen – strandskyddet upphävs inte

Detaljplanen Öjaby 9:4 m.fl. som ligger i norra delen av Öjaby var ute på granskning förra våren. Efter de synpunkter som kommit in har förslaget omarbetats och Växjö kommuns förslag är nu att inte upphäva strandskyddet. På grund av de nya ändringarna kommer planförslaget att gå ut på granskning igen.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder i norra Öjaby samtidigt som den ska säkra viktiga naturområden och gröna stråk.

- I det förra förslaget föreslogs det utökade strandskyddet upphävas 100 meter från strandlinjen för delar av planområdet. Detta för att inte ta skogsområden med höga naturvärden utanför det strandskyddade området i anspråk för byggnation. Det kom mycket synpunkter från allmänheten och länsstyrelsen på detta och planförslaget har därför ändrats, säger Johanna Posch Ahl, planarkitekt.

I planförslaget vill man skapa en varierad bebyggelse med både villor, radhus och flerbostadshus. Planområdet i det nya förslaget är mindre än tidigare men våningshöjden i upp till sex våningar kvarstår för att bidra till en mer blandad bebyggelse med fler flerbostadshus i Öjaby. Genom att bygga på höjden exploateras även en mindre andel av det värdefulla frilufts- och rekreationsområdet.

Eftersom förslaget omarbetats i så stor omfattning kommer förslaget gå ut på granskning igen för att få in nya synpunkter från berörda. Granskningsperioden börjar den 1 april och handlingarna finns på hemsidan först då. Allmänhet och myndigheter kan lämna synpunkter fram till och med den 22 april.

Mer information om detaljplanen.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022