Uppdrag: pröva byggnation av fler bostäder inom Domprostemossen 2

Växjöbostäder vill ändra den gällande detaljplanen Domprostemossen 2 för att kunna bygga fler bostäder. Byggnadsnämnden gav idag uppdrag att påbörja arbetet med att pröva gällande plan.

- Gällande plan är från 1968 och det är viktigt att vi som kommun är lyhörda på de önskemål som finns och skapar förutsättningar för att kunna bygga fler bostäder i Växjö, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

I arbetet med den nya detaljplanen kommer man att pröva byggnation mot parken med högre hus och tillbyggnad mot Södra Ringvägen av så kallade lamellhus. Önskemålet från Växjöbostäder är 12 våningar men enligt byggnadsnämndens beslut kommer man att testa 8–9 våningar mot parken. Däremot kan del av bebyggelsen prövas sticka upp något högre, till exempel 12 våningar. Mot Södra Ringvägen kommer man att pröva 3 våningar för att få en bra variation.

I beslutet framgår också att det i detaljplanen kommer att bli viktigt att skapa en tydlig gräns mellan parken och privat bostadsmark och utemiljö. Närliggande park bör även fortsättningsvis vara allmän mark inte minst med hänsyn till skolornas behov.

Detaljplanearbetet beräknas påbörja tidigast 2021 och kommer att inkludera samråd med berörda sakägare.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Domprostemossen 2 i Växjö (Växjöbostäder) har vänt sig till byggnadsnämnden med önskemål om att gällande plan ska ändras i syfte att bygga fler bostäder med önskad höjd upp till 12 våningar och möjlighet att komplettera med 3–4 byggnader. Byggnationen ska enligt Växjöbostäder ske i etapper.

Bild på planområdet

Planområdet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020