Belysning på väg 25 i Växjö släcks för att gynna fladdermössen

Nära vattnet i området Helgevärma i Växjö, finns en väldigt populär plats för fladdermöss. Väg 25 går rakt igenom området, och vägbelysningen därifrån stör fladdermössen och hindrar dem från att korsa vägen. Trafikverket i samverkan med Växjö kommun har nu beslutat att från 1 april släcka vägbelysningen på delar av sträckan för att inte hindra fladdermössens rörelse i området.

Fladdermöss är en hotad djurgrupp som är skyddad enligt lag och ekologiskt väldigt viktig. Växjö kommun har kartlagt var i kommunen fladdermöss rör sig och söker föda, samt var de vilar och föder sina ungar. Längs väg 25 mellan trafikplats Öjaby och trafikplats Helgevärma finns närhet till sjöar och mycket lövskog, vilket gör att mycket fladdermöss samlas i området. Trafikverket i samverkan med Växjö kommun har därför beslutat att släcka vägbelysningen på delar av sträckan, för att inte hindra fladdermössen att ta sig över vägen. Åtgärden gäller från 1 april och pågår fram till sista september 2020, eftersom det är under sommarhalvåret fladdermössen är aktiva.

- Fladdermössen är nattdjur som störs av den starka vägbelysningen, och de kan därför inte röra sig fritt i området. Vi väljer därför att släcka belysningen på vissa delar av sträckan för att gynna fladdermössens tillvaro under sommarhalvåret när de är som mest aktiva, säger Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket.

- Delar av sträckan kommer vara belyst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, till exempel vid av- och påfarter. Men på övriga delar kan vi begränsa belysningen utan att det går ut över trafiksäkerheten, säger Eva Ditlevsen.

Kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald

Växjö kommun har målsättningar att bevara den biologiska mångfalden och jobbar på många olika sätt för att bevara och gynna mångfalden av arter kommunen.

Kartläggningen av viktiga fladdermusmiljöer används även i samband med att kommunen anlägger vallen med gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön. Här kommer belysning och armaturer väljas som begränsar den negativa påverkan på fladdermössen och andra arter.

- Eftersom denna del av Växjö har stor betydelse för fladdermössen och deras möjligheter att röra sig i landskapet, gör vi insatser för att dessa arter ska kunna trivas i området även på lång sikt samtidigt som staden växer, säger kommunekolog Janne Kolehmainen.

Fladdermustätt i Växjö-området

Området kring Växjö är attraktivt för flera fladdermusarter, eftersom det finns mycket vatten och dessutom tillgång till fina lövskogsområden, där västra delarna av Bokhultet är en av de mest värdefulla miljöerna. Här finns bland annat den ovanliga sydfladdermusen.

Fladdermöss är skyddade i hela Europa och får inte fångas, dödas eller flyttas. Inte heller deras boplatser får förstöras. Och särskilt skydd finns för de platser där de dagvilar på sommaren, exempelvis träd eller gamla byggnader.

Karta över Helgevärma lampor släcks ner för Fladdermöss
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2020