Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny trafiksäkerhetsplan med fokus på trafiksäkerhet för barn och äldre

Växjö kommun tar nu nästa steg för att minska trafikolyckorna i kommunen. En ny trafiksäkerhetsplan med fokus på bland annat trafiksäkerheten för barn och ungdomar samt äldre antogs nyligen av kommunfullmäktige.

Den långsiktiga målsättningen i trafiksäkerhetsplanen är att kommunen fortlöpande och aktivt ska arbeta för att antalet dödade och allvarligt skadade successivt ska minska varje år mellan 2020–2030 för att på sikt uppnå Nollvisionen.

- Idag har över 20 år passerat sedan det första Trafiksäkerhetsprogrammet antogs. Det är nu högst angeläget med uppdaterade mål och strategier, nya och ambitiösa insatsområden och åtgärder. Det är framförallt angeläget att få fler att känna ett större ansvar och som en följd ett ökat engagemang, en ökad hänsyn och ödmjukhet i trafiken, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef på Växjö kommun.

Prioriterade målgrupper

I planen finns ett antal målgrupper som är särskilt viktiga för kommunens insatser. Dessa grupper är äldre, barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och nya trafikanter med liten eller ingen erfarenhet av det svenska trafiksystemet.

Insatser för att nå målen

Trafiksäkerhetsplanen innehåller även insatsområden som är prioriterade för att kommunen ska nå målen.

Dessa är:

  • Arbeta för lägre hastigheter, hastighetsefterlevnad och acceptans
  • Skapa en säkrare trafikmiljö för gång-, cykel- och mopedtrafiken.
  • Förbättra drift och underhåll av gång- och cykelbanor.
  • Arbeta med beteendepåverkan.
  • GIS*-baserat arbete med trafikmätningar och olycksstatistik.
    (*GIS är en förkortning av Geografiska InformationsSystem. Det är ett system som hanterar geografisk information.)
  • Kommunal strategi och samverkan.

Till varje insatsområde hör ett antal åtgärder. Det är till exempel att kartlägga olycksplatser, se över cirkulationsplatser och trafikkampanjer i skolan.

- En säker trafikmiljö bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö som i sin tur genererar fler gående och cyklister, en ökad rörelse och trygghet för fler. Dialogen med och genom skolorna, invånare och intresseföreningar är på så vis oerhört betydelsefull i det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, och fortsätter.
- Växjö kommun har, genom tekniska nämnden, ett huvudansvar för det kommunala vägnätet. Det innebär inte att kommunen kan arbeta för trafiksäkerhet på egen hand. Det handlar i grunden om att engagera fler i trafikmiljön. Alla kan bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö. Inte minst är det också betydelsefullt att lyssna på vad barnen har att säga om sin skolmiljö.

Bakgrund

Den 19 maj antog kommunfullmäktige Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030 och tillhörande bilaga Insatsområden och trafiksäkerhetsåtgärder. Dessa två dokument har till syfte att vara vägledande i arbetet med trafiksäkerhet i Växjö kommun.

Trafiksäkerhetsplanen 2020-2030 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. med Bilaga , 4 MB, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 8 mars 2022