Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut överklagas – detaljplanen viktig för stadens utveckling

Idag har Växjö kommun lämnat in överklagande till regeringen om detaljplanen Lejonet 5 i Växjö centrum, som upphävdes av länsstyrelsen i slutet av juni. Växjö kommun anser dels att kommunen tagit hänsyn till riksintresset i detaljplanen, dels att länsstyrelsen behöver förtydliga vad som konkret skadar riksintresset. Växjö kommun anser att det är en viktig fråga som behöver prövas för att i förlängningen kunna fortsätta utveckla och bevara Växjö centrum och dess riksintresse.  

- En stad och en stadskärna förändras och utvecklas över tid och jag kan inte nog understryka vikten av att en verksamhet som funnits i 200 år och som vill fortsätta växa i och verka i Växjö centrum ska ha möjlighet att göra det. Detta handlar dock inte endast om detta enskilda fall utan om det allmänna intresset och hur vår stad ska kunna fortsätta utvecklas, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö stad omfattas av ett riksintresse för kulturmiljövård. Det innebär att man i Växjö centrum ska ta särskild hänsyn till bland annat rutnätet, fondbyggnader, esplanaderna och domkyrkoområdet. Länsstyrelsen anser att nya detaljplanen för Lejonet 5 har en påtaglig skada på riksintresset. Växjö kommun delar inte denna uppfattning. Kommunen menar att förslaget inte har en påtaglig skada och att man har tagit hänsyn till riksintresset. Detta kan man se i hur förslaget har anpassats och förändrats under processen för att minimera påverkan på omgivningen och därmed också kulturmiljön. Bland annat ändrades planförslaget efter samrådet för att säkerställa anpassning till riksintresset kulturmiljön.

- För Växjö kommun är det självklart att både utveckla och bevara centrum men kommunen ska också väga in i planeringen att centrum ska vara en attraktiv och levande stadskärna. Det förutsätter en varsam utveckling där äldre bebyggelse tillåts anpassas till dagens behov. Det kommer annars bli svårt för oss att fortsättningsvis kunna arbeta vidare med någon slags stadsutveckling, säger Djana Micanovic, planchef.

Bakgrund

Den 19 maj antog kommunfullmäktige detaljplanen Lejonet 5, platsen där Länsförsäkringar Kronoberg har sina lokaler. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader som gör att Länsförsäkringar Kronoberg kan fortsätta växa på samma plats som idag.

Byggnaden från 1980-talet har inget skyddsvärde och planförslaget reglerar bland annat byggnadshöjd, siktlinje mot Växjö domkyrka och utformning. Planförslaget tillåter byggnad på max fyra våningar inne på gården och befintlig byggnadshöjd vid Stortorget bibehålls runt hela kvarteret, mot Linnégatan, Storgatan och Kronobergsgatan.

Senast uppdaterad: 10 juli 2020