Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplanen för Hagavik etapp 3 ute på granskning

Inom Hagavik i Växjö, planeras för bland annat ny högstadieskola och bostäder. Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Hagavik etapp 3 ute på granskning.

Hagavik, etapp 3 ligger på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö. Syftet är att göra det möjligt att bygga ny skola, bostäder, idrottshall och kontor. Planen föreslår även att bevara naturområdet vid Hovs göl och utveckla området som rekreationsområde med ett bredare grönstråk från Hovs göl och vidare norrut mot Helgasjön.

- Efter de synpunkter som kom in under samrådet har byggnadshöjden har sänkts inom området. Bostäderna planeras att byggas ut i sju områden där förslaget föreslår en blandad och tät bebyggelse. Ledorden för bebyggelsen kommer att vara träfasad, stadsmässighet, luftighet och grönska, berättar Kerstin Ivansson, planarkitekt.

Vad innebär förslaget?

Illustrationsskiss över området

 • I den västra delen planeras för en högstadieskola, årskurs 7–9, som beräknas vara klar 2024 samt en idrottshall.
 • Boende och besökare föreslås komma till bostadsområdet via en ny gata som ansluts till Björnvägen via en ny cirkulationsplats.
 • För att förbättra framkomligheten i området planeras även korsningen Evedalsvägen/Björnvägen byggas om till cirkulationsplats.
 • En ny gång- och cykelväg planeras längs Björnvägens södra sida
 • Öster om skolområdet föreslås ett bostadsområde med 150–300 lägenheter:
  • flerbostadshus i 4 våningar utmed Björnvägen för en stadsmässig karaktär
  • punkthus i 4-6 våningar mot naturmarken i öster.
  • lägre bebyggelse i 2–3 våningar mot den nya gatan med en tät exploatering i karaktär med Biskopshagen i Växjö. Bebyggelsen föreslås vara mer varierad med en blandning av flerbostadshus och radhus.
 • Söder om bostäderna finns naturområdet vid Hovs göl som även i fortsättningen ska vara ett natur- och rekreationsområde. Det säkerställs som naturområde genom att de tidigare ej utbyggda industritomterna regleras som "natur" i plankartan.

Planhandlingar Växjö 7:10 Hagavik, etapp 3

Detaljplanen är ute på granskning till den 6 november 2020.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020