Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hur ska Västra Mark utvecklas?

Växjö kommun håller på att ta fram ett planprogram för sydöstra delen av verksamhetsområdet Västra Mark. Planprogrammet ska göra det möjligt att skapa en attraktiv stadsdel med en kombination av bostäder, handel, kontor, verksamheter och parker. Nu är förstudien ute på samråd och du kan tycka till om förslaget.

Programområdet Västra Mark ligger i Växjö stad mellan Arenastaden och stadsdelen Väster. Enligt översiktsplanen föreslås Västra Mark omvandlas från ett verksamhets- och handelsområde till en mer blandad och attraktiv stadsdel som också är grönare, mer tillgänglig och trygg för människor att röra sig i. Det är ett långsiktigt förslag där omvandlingen kommer pågå under en längre tid och ske successivt.

- Genom en blandning av verksamheter, handel, kontor, bostäder, kultur och service blir området levande under dygnets alla timmar. Med inslag av grönska får vi en hållbar stadsdel som är attraktiv att röra sig i. Med nya stråk, funktioner och målpunkter kommer området bli en viktig länk som knyter samman stadsdelarna Väster och Centrum med Arenastaden, säger Sebastian Gårdendahl, planarkitekt.

Planprogrammet föreslår bland annat:

  • Parkmark föreslås längs Mörners väg och som ett grönt stråk genom planområdet från norr till söder.
  • Längs Arabygatan föreslås bostäder samt handel och kontor. Bostäderna ska i första hand vara flerbostadshus med servicefunktioner i bottenvåningen.
  • I området mot Arenastaden föreslås mark för verksamheter

I planprogrammet , 6 MB. och plankartan , 135 kB. kan du läsa mer om områdets förutsättningar samt vilka förslag som finns för bebyggelse, gator, park och gröna stråk. Läs mer om hur du lämnar synpunkter på vaxjo.se/vastramark Länk till annan webbplats.

Chatta med oss om förslaget

Den 24 november, klockan 17.00-19.00 finns det möjlighet att chatta med kommunens tjänstepersoner. Läs mer om hur du chattar på www.vaxjo.se/vastramark Länk till annan webbplats.

Vad är ett planprogram?

Planprogram används när kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet ska visa vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Nästa steg är att ta fram en eller flera detaljplaner för delar av området.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022