Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Campusplanen klar – visar riktning för fortsatt utveckling av campus i Växjö

I veckan tog kommunstyrelsen beslut om att anta den nya campusplanen för ett stadsintegrerat campus i Växjö. Idag godkände universitetsstyrelsen planen, vilket innebär att det nu finns en överenskommen riktning för den fortsätta utvecklingen av den fysiska miljön på och kring campus i Växjö.

- Campus är viktigt för att attrahera studenter till Linnéuniversitet i Växjö och samtidigt är det viktigt för vår kommun att studenterna är en del av staden. När vi nu har en gemensam campusplan med en gemensam riktning blir det tydligare för alla parter vid framtida investeringar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Några exempel på vad som är överenskommet i planen:

  • För att integrera campus med staden och för att stärka Teleborgs centrum som mötesplats för både studenter och andra Växjöbor ska man arbeta för att Teleborgsvägen ska bli en stadsgata.
  • Utveckla PG Vejdes väg till en tydlig campusentré och göra stråket mot Universitetsplatsen tydligare med fler mötesplatser och andra funktioner. Universitetsplatsen görs bilfri men busstrafiken kommer att vara kvar. Efterhand som nya byggnader tillkommer byggs parkeringar i garage eller parkeringshus.
  • Längs PG Vejdes väg och på sikt vid Tufvan och längs med Teleborgsvägen, när den blir stadsgata, kommer det att byggas studentbostäder.
  • Videum Science Park och det innovativa näringslivet får möjlighet att utvecklas med naturliga mötesplatser som stärker kopplingarna till universitetets lokaler och till studenterna.
  • Ängar och parker bevaras och utvecklas till mötesplatser för studenter. Alléer och träd bevaras för ett grönt campus och bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

– Det är roligt att vi nu har en ny campusplan som förtydligar och möjliggör utveckling av campus kvaliteter som mötesplats för studenter, forskare, samhälle och arbetsliv. Med den kan vi utveckla fysiska miljöer där vi kan sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling inom utbildning, forskning och samverkan, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Växjö kommun och Linnéuniversitetet kommer nu att ta fram en handlingsplan för de uppdrag som finns med i campusplanen.

Campusplanen i sin helhet , 8 MB.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i augusti 2019 uppdrag att ta fram en campusplan. Sedan dess har Växjö kommun och Linnéuniversitetet, tillsammans med Linnékåren och ett flertal fastighetsägare, tagit fram utvecklingsområden som ligger till grund för förslaget. Campusplanen har sin utgångspunkt från de visioner som aktörerna har dels gällande utveckling av fysisk miljö samt Växjö som universitetsstad, dels utifrån strategier gällande utveckling av Linnéuniversitetet och dess kunskapsmiljöer.

Under hösten har studenter, fastighetsägare och myndigheter haft möjlighet att ge synpunkter på förslaget i ett så kallat samråd.

Senast uppdaterad: 3 december 2020