Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny plan med fokus på fotgängare och gångvägar

Tekniska nämnden har beslutat om en fotgängarplan. Målet är att den ska bidra till att skapa ett modernt transportsystem genom att sätta fokus på fotgängarens behov och göra gångvägarna mer attraktiva så att fler vill röra sig till fots.

- Med hjälp av en fotgängarplan kan gångtrafiken prioriteras strategiskt vid all kommunal planering. Den har en viktig funktion i vårt arbete för mer hållbara transportval, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

De flesta människor är fotgängare någon gång varje dag och alla trafikanter är fotgängare under någon del av sin resa. I planen framgår att fotgängare ska ses som ett eget trafikslag som har helt andra behov än övriga trafikslag. Detta ska kommunen ta hänsyn till i planeringen, till exempel i samband med översiktsplanering, och säkerställa att gångnätet är tillgängligt och trafiksäkert.

- För att en stad ska upplevas som gångvänlig, attraktiv och intressant för fotgängare är det viktigt att staden planeras även utifrån ett fotgängarperspektiv. Fotgängarplanen är också ett viktigt instrument för att planera klimatsmart, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Särskilt viktiga insatsområden

I planen finns flera olika insatsområden som är särskilt viktiga att arbeta med för att skapa en gångvänlig stad. Dessa är:

  • Trafiksäkerhet och trygghet
  • En gångvänlig stad för alla
  • Drift och underhåll
  • Kommunikation och information

Till varje område finns sedan konkreta åtgärder. Det handlar bland annat om att se över alla övergångställen och göra dem trafiksäkra, ta fram en belysningsplan för gångnätet, inventera kommunens gångtunnlar och genomföra trygghetshöjande åtgärder vid dem samt inventera hur säker trafikmiljön är vid kommunens grundskolor.

I fotgängarplanen har kommunen även pekat ut områden för särskilda insatser riktade mot fotgängare. Dessa områden är

  • Centrum
  • Samarkand och 11 området
  • Norremark
  • Teleborg och universitetsområdet

När det gäller kommunens tätorter kommer kommunen att föra dialog med medborgarna och samhällsföreningarna för att få större kännedom om vilka gångstråk som är de viktigaste, vilka platser som boende upplever otrygga och vilka behov som finns för övrigt.

Om fotgängarplanen

Fotgängarplanen ska vara ett planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Den ska ligga till grund för all fotgängarrelaterad planering i och runt Växjö tätort. Grunden för planen är redan framtagen i ”Trafikplan Växjö 2030”.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 18 december 2020