Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Arbetet med detaljplanen för sjukhustomten pågår

Förslag till ny detaljplan för platsen i Räppe, där Region Kronoberg eventuellt kommer bygga ett nytt akutsjukhus, var under sex veckor i september och oktober ute på samråd. Då kunde invånare, företag, föreningar och myndigheter lämna synpunkter på förslaget. Totalt fick Växjö kommun in cirka 50 yttranden på planen. Nu pågår arbetet med att arbeta om förslaget.

- Vi har fått in många värdefulla synpunkter som vi nu sammanställer och som kommer att ligga till grund för den omarbetning av planförslaget som nu startar, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun.

Vad händer nu?

Just nu analyserar Växjö kommun och Region Kronoberg de synpunkter som kommit in och sammanställer dessa i en så kallad samrådsredogörelse. Där beskriver Växjö kommun om och i så fall hur de olika synpunkterna kommer att tas om hand och hur planen ska justeras. Under januari och februari kommer utredningar att revideras och ett nytt förslag på detaljplan kommer att arbetas fram.

Målet är att skicka ut ett nytt förslag på så kallad granskning i mitten av april 2021. Då får invånare, företag, föreningar och myndigheter en ny möjlighet att tycka till om förslaget. Efter granskningen görs de sista justeringarna innan detaljplanen görs klar för politiska beslut. Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta detaljplanen. Detta är beräknat att ske i november 2021.

Så arbetar Växjö kommun med synpunkterna

Här kan du läsa om en del av de synpunkter som kommit in och hur Växjö kommun planerar att arbeta vidare med synpunkterna.

Platsen i Räppe

Flera av de synpunkter som kommit in handlar om varför just Räppe valts ut som lämplig plats för det nya sjukhuset.

Valet av plats grundar sig i den förstudie och lokaliseringsutredning som Region Kronoberg tog fram under 2019. I lokaliseringsutredningen analyserades sex olika platser runt om i Växjö. Utifrån kriterier såsom närhet för Kronobergarna, tillgänglighet till riksvägarna, tillgänglig yta och byggbarhet var det Räppe som visade sig vara den plats som bäst svarade upp mot kriterierna.

Lokaliseringsutredningen finns att läsa på nyasjukhuset.se Länk till annan webbplats.

Växjö centrum

En del synpunkter handlar om vad som ska hända med Växjö centrum den dag som lasarettet flyttar. Det finns en oro att det ska påverka Växjö centrum negativt.

Växjö kommun kommer i början av 2021 att ta upp till beslut om att tillsätta en utredning som ska titta på konsekvenserna för centrumhandeln och utreda vilka möjligheter och effekter det blir för centrum om planerna förverkligas.

Region Kronoberg planerar att fatta beslut om investering för ett nytt sjukhus i början av 2022. Det är först då som utredningen kan starta för hur befintlig tomt, vid Växjösjön, kan utvecklas.

Trafiken

Det har även kommit in synpunkter trafikbelastning och om den föreslagna nya anslutningen från Bergsnäsvägen till sjukhustomten, under riksväg 23.

Under hösten har flera nya utredningar tagits fram. De har bland annat analyserat trafikplatsens utformning, stationens placering och hur området ska försörjas med kollektivtrafik. Dessa är viktiga underlag för att kunna göra bullerutredningen för att se hur ny och gammal bebyggelse ska skyddas från för höga nivåer.

- Utredningarna kommer att ge oss den kunskap och de detaljer vi behöver för att arbeta om samrådsförslaget. I det förslag som ska ut på granskning i april kommer vi att kunna ge svar på många av de trafikfrågor som kommit, säger Stina Klyft, planarkitekt.

Hänsyn till kulturvärden

Hur det nya sjukhuset kan anpassas till platsen och hur det ska se ut är en fråga som kommit.

Länsstyrelsen har i sitt yttranden sagt att detaljplanen måste tydliggöra hur den är anpassad till de kulturmiljövärden som finns, bland annat avseende byggnadshöjd och byggnadsvolym. Växjö kommun kommer att tillsammans med Region Kronoberg ta fram ett översiktligt gestaltningsprogram för det nya sjukhuset. Gestaltningsprogrammet kommer hantera både sjukhusbyggnaden och dess utemiljö samt park- och naturmark som finns runt Helige å.

Kontinuerlig information om vad som händer i projektet

Under våren 2021 kommer det hända mycket i arbetet med nytt akutsjukhus i Växjö. Växjö kommun kommer, från och med januari att, varannan vecka, lägga ut en statusuppdatering om vad som händer i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området i Räppe.

Du hittar uppdateringarna på vaxjo.se/nyttakutsjukhus

Senast uppdaterad: 7 mars 2022