Så här jobbar Växjö kommun med snöröjning

När det kommer snö eller halka är det över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg som ska snöröjas och halkbekämpas. För att snöröja effektivt följer Växjö kommun en prioritetsordning.

För gång- och cykelvägar påbörjar kommunen snöröjning efter avslutat snöfall om minst 3 centimeter. För gator och vägar gäller 8-10 centimeter beroende på vind och snökonsistens. De större trafiklederna och gång- och cykelvägar har första prioritet.

Prioritet 1

  • Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus.
  • Huvudvägnät för cykelbanor.
  • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet.
  • Vägar för kollektivtrafik.
  • Infartsvägar till exempelvis industriområden och handelsområden.


Prioritet 2

  • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.
  • Gång- och cykelvägar med mindre trafik.
  • Villagator och andra allmänna ytor snöröjs som prioritet tre. Fokus ligger då i första hand på äldreboenden, skolor och förskolor. Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

Läs mer om snöröjning och vad du som fastighetsägare har för ansvar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021