Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ingelstad centrum ska bevaras och utvecklas

I ny detaljplan för Ingelstad centrum vill Växjö kommun och fastighetsägarna säkerställa att du som allmänhet även i framtiden har tillgång till ytor som exempelvis parker, stråk och torg på ett bra sätt men också göra det möjligt att bygga fler bostäder och lokaler.

Växjö kommun har tillsammans med de tre fastighetsägarna Vidingehem, Djurle Industri AB och Bengtsgård Fastighets AB tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Ingelstad centrum. Från och med idag, den 22 mars kan du ta del av förslaget och lämna dina synpunkter!

- Det finns många faktorer som påverkar hur platsen utformas, bland annat är viktiga delar som biotopskyddade träd, befintlig infrastruktur och översvämningsrisk sådant som vi arbetar med i planen. En stor del av förslaget är även att viss mark i området blir kommunal, vilket gör att marken även i framtiden är tillgänglig för allmänheten samt att det skapas förutsättningar för framtida utveckling av marken. Förslaget möjliggör även att bostäder och kontor kan etableras, berättar Emma Lennartsson, planarkitekt.

Förslaget innebär möjlighet för:

  • byggnation av uppemot 50 lägenheter, i två till fyra våningar
  • 2 500 kvadratmeter lokalyta för centrumändamål.
  • utveckling av allmän platsmark med torg, park och gång- och cykelstråk.
  • tryggare gatumiljö med lägre hastigheter och extra övergångsställen.

- Nya översiktsplanen pekar ut Ingelstad som en av de orter som man vill utveckla. Flera aktörer och föreningar önskar och ser behov av satsningar i centrum och har uttryckt vilka värden, platser och stråk som man vill värna och utveckla i centrum. Detta har beaktats och tagits med i planarbetet, säger Emma Lennartsson.

Under samrådstiden finns möjlighet till digital och fysisk dialog. Invånare och myndigheter kan fram till den 2 maj lämna synpunkter på förslaget. Därefter kommer förslaget att arbetas om utifrån de synpunkter som kommit in.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022