Satsningar på cykel ger ökade möjligheter till hållbart resande

Fler cykelvägar, färre trafikolyckor samt nya och förbättrade busshållplatser. Det visar bokslutet för cykel och kollektivtrafik som sammanfattar kommunens insatser under 2020.

Växjö kommun arbetar aktivt och långsiktigt för att vara en bra cykelkommun där det även finns goda möjligheter att åka kollektivt. Det är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. För att satsningarna på cykel och kollektivtrafik ska bli tydliga för alla har Växjö kommun sammanställt ett bokslut som ger en samlad bild av utvecklingen under året.

-Det ska vara enkelt att ta sig fram på hållbara transportsätt i kommunen. Varje ny cykelväg, cykelöverfart och kollektivtrafikåtgärd bidrar till att vi kommer närmare vårt mål om ett mer hållbart transportsystem, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

- Bokslutet visar att Växjö är en cykelkommun med höga ambitioner När vi blir fler invånare är det viktigt att satsa på cykelfrågor och kollektivtrafik. Det leder till minskad miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och mindre trängsel i trafiken, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Här kan du läsa en sammanfattning av bokslutet för 2020

Nybyggda cykelvägar

Under 2020 har det byggts nya gång- och cykelvägar längs med Södra Ringvägen, över Norra Bergundasjön samt längs med Bredviksvägen.

Förlängd snabbcykelväg Teleborg till Vikaholm

Gång- och cykelvägen längs med Torparvägen har prioriterats upp till en snabbcykelväg med prioritering vid alla korsningar, cykelöverfarter eller väjningsplikt för korsande fordon samt skiljelinje mellan gång- och cykeldelen.

Elcykeln snabbare än bilen

Under året gjordes en undersökning där restiden för elcykel respektive bil jämfördes. Undersökningen omfattade nio sträckor från sex olika stadsdelar till målpunkterna Centrum och Västra Mark. Resultatet visade att elcykeln var snabbare än bilen till centrum på fem av sex sträckor och lika snabb på den sjätte sträckan, Öjaby - Centrum.

Lika många cyklister vid mätstationerna

1 423 000 cyklister passerade vid mätstationerna under 2020. Trots pandemin med många som arbetade eller studerade hemifrån var det samma antal passerande cyklister i Växjö som under 2019, vilket tyder på att trenden från 2018 med fler passerande cyklister i Växjö håller i sig.

Resultatet för 2020 visar en ökning med 201 000 passerande cyklister jämfört med 2013 då mätningarna började.

Cyklisterna i Växjö är mer nöjda med cykelmöjligheterna i kommunen

Cykelfrämjandet genomförde för andra gången en nationell cyklistvelometer där cyklister svara på frågor om hur de upplever att cykla i sin kommun. Svaret från drygt 400 cyklisterna i Växjö betygsätter kommunen till 3,15 på en 5 gradig skala. Växjö hamnar på 18:e plats bland 83 kommuner som fick tillräckligt med svar. En förbättring från förra undersökningen 2018, då Växjö hamnade på 27:e plats av 53 kommuner.

Färre trafikolyckor

Antalet trafikolyckor där cykel har varit inblandad har ökat de senaste åren enligt olycksstatistik från Polisen, men under 2020 är de färre.

Den vanligaste orsaken till olyckorna är att fordonsföraren inte uppmärksammar cyklisten i rondellen, korsningen eller vid utfarten.

Däremot har antalet olyckor som rapporteras från sjukhuset ökat något. Dessa olyckor beror oftast på underlaget till exempel snö, is, blöta löv eller löst grus.

Förbättringar för resenärer i kollektivtrafik

För att förbättra för resenärer i kollektivtrafiken byggdes nya väderskydd vid två hållplatser på Norra järnvägsgatan. Dessutom byggdes hållplatsen Pär Lagerkvist skolan och hållplatserna vid Samarkand om för att förbättra tillgängligheten och säkerheten.

Förre bussresor

Den pågående pandemin påverkade kollektivtrafiken hårt. Antalet passagerare med stadsbussarna minskade med 55 procent under året.

Läs mer i bokslutet för cykel och kollektivtrafik 2020. , 3 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021