Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart: så ska Växjö kommun utvecklas på lång och kort sikt

Idag beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns nya översiktsplan som beskriver hur kommunen fysiskt ska utvecklas de kommande åren. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg i att beskriva hur kommunen ska utvecklas i framtiden.

- I Växjö kommun växer både antalet invånare och företag. Det visar att vi är en attraktiv kommun. Det ska vi fortsätta att vara även i framtiden. Med översiktsplanen får vi en långsiktig plan så att vårt arbete med att attrahera morgondagens invånare, företag och besökare kan fortsätta under en lång tid framöver, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad säger Växjö kommuns översiktsplan?

  • Växjö stad ska utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorp samt längs Teleborgsvägen.
  • Ett starkt och framtidsinriktat näringsliv ska kunna etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter ska kunna expandera i området runt flygplatsen.
  • Lammhult, Braås, Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort och som ska serva ett större område.
  • Bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla och Ingelstad.
  • Översiktsplanen fokuserar även på god infrastruktur för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar så att du ska kunna ta dig fram utan bil. Bland annat pekar man ut en gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö som högt prioriterad, fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

Digital översiktsplan – vad händer nu?

För första gången är översiktsplanen helt i digital form, vilket gör den interaktiv och du kan enkelt hitta information om just den plats du söker. Det digitala formatet gör även att översiktsplanen ständigt kan hållas uppdaterad och aktuell. Nu startar arbetet med att på nytt besöka bland annat samhällsföreningar och bjuda in till dialog om planen så att det blir en transparens i hur kommunen ser den kommande utvecklingen. Översiktsplanen ligger sedan till grund för kommande arbete med detaljplaner och bygglov.

Arbetet med översiktsplanen har pågått under flera år, där invånare, företag och myndigheter har bjudits in till dialog vid tre tillfällen. De synpunkter som kommit in har sedan arbetats in i förslaget.

- Trots en pandemi har vi kunnat genomföra en digital utställning där vi erbjudit flera tillfällen till dialog i olika former. Dialogen under både samråd och utställning har varit väldigt värdefull och har mynnat ut i flertalet förändringar av översiktsplanen. Vårt mål har hela tiden varit att skapa en hållbar samhällsutveckling som är till gagn för så många som möjligt, både idag och i framtiden, säger Rasmus Leo, planarkitekt.

Växjö kommuns översiktsplan

Senast uppdaterad: 14 december 2021