Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om hur Växjö centrum ska utvecklas och bevaras

Kommunens nya förslag till fördjupad översiktsplan är nu ute på samråd. Myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 31 maj 2022. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut riktningen för hur Växjö centrum med omnejd kan bevaras och utvecklas i framtiden.

- Växjö centrum är med sin särpräglade karaktär som rutnätsstad unik och värdefull. Det är något som vi behöver bevara och utveckla varsamt för att skapa mervärde och ökad attraktivitet. Det krävs god kunskap om vårt kulturhistoriska arv när vi bygger staden för framtidens Växjöbor, säger Anna Tenje (M), kommunalråd.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa ett stöd för planering och byggande i stadskärnan så att riksintressets värden kan bevaras samtidigt som stadskärnan kan utvecklas. För Växjös centrala delar finns en tidigare fördjupning av översiktsplanen från 1992 som anger riktlinjer och förhållningssätt för bevarande och utveckling.

- I och med att 30 år har gått sedan planen togs fram har den delvis blivit inaktuell och förutsättningarna har förändrats. Därför behövs en ny fördjupning som hanterar ställningstaganden om hur staden kan utvecklas samtidigt som den bevaras utifrån nutida sammanhang och förutsättningar, säger Sebastian Gårdendahl, planarkitekt och projektledare fördjupad översiktsplan.

Förslagen i den fördjupade översiktsplanen ska ses som övergripande och strategiska. Vad som ska byggas och hur det ska göras i de olika områdena som lyfts fram i planen kan göras på många olika sätt utifrån de föreslagna bestämmelserna och riktlinjerna.

Tyck till under samrådet

Fördjupningen av översiktsplanen är ute på samråd mellan den 6 april till den 31 maj. Planen är en helt digital produkt som finns tillgänglig via Växjö kommuns webbplats.

Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget utvecklas löpande. Skriftliga synpunkter som kommit in kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Senast uppdaterad: 8 april 2022