Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.

För att fylla denna roll behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att uppdatera Växjö kommuns översiktsplan. Vi har tagit fram tre olika scenarier för Växjö kommuns långsiktiga utveckling. De är framtagna för att möta en önskvärd framtid på tre olika sätt. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till 18 januari 2019. Synpunkterna som lämnas kommer att ligga till grund för kommunens val av utvecklingsstrategi.

Växjö stad är en tät och sammanhängande storstad. För att hålla nere avstånden växer staden inåt och på höjden istället för på bredden. Staden förtätas och kompletteras genom att bland annat industrimark, parkeringsytor och delar av grönytor omvandlas till en hög och tät blandstad. Dessutom finns flera höghus runtom i staden. Fler boende i staden bidrar till ett sjudande stadsliv, en livskraftig service och handel. Fler attraktioner tillkommer i staden vilket utvecklar besöksmålet Växjö.

Läs mer om alternativ 1 - Staden Växjö

Växjö stad har förutom centrum tre tydliga kärnor som länkas samman med ett antal fokusorter där en stark utveckling har skett. I dessa orter och stadsdelar finns förutsättningar för variationsrika boendemöjligheter, vardagsliv och attraktiva mötesplatser. Varje fokusort har ett centrum med service och barnomsorg i anslutning till pendlarhållplats. Inom orterna är det gång- och cykelavstånd till allt. Staden och orterna utvecklas längs de stråk som bildas.

Läs mer om alternativ 2 - Det flerkärninga Växjö

Centralorterna Växjö och Alvesta utgör tillsammans en stark arbetsmarknadsregion med flera betydande företag och med goda väg- och järnvägskopplingar till övriga landet. Orterna Växjö, Gemla, Åryd och Alvesta kompletterar och stärker varandra med olika funktioner. Alvesta kompletteras med regionala verksamheter som undervisningslokaler för universitetet. Gemla och Åryd växer till viktiga boendeorter med goda möjligheter till pendling och närhet till natur och landsbygd. Växjö och Alvesta förtätas kring befintliga och nya stationer.

Läs mer om alternativ 3 - Regionkärnan Växjö-Alvesta

Synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på materialet och hur du vill se en önskvärd framtida utveckling av Växjö kommun genom att klicka på länken nedan. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till 18 januari 2019.

Det finns också möjlighet att komma och delta på kommunens invånardialog för att diskutera Växjö kommuns framtida utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2018
Trafik och stadsplanering