Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

För att sätta dessa långsiktiga riktlinjer behövs en bild av den önskvärda framtiden och en strategi för hur vi når dit. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Ny översiktsplan

För att översiktlig planering ska fungera som verktyg för hållbart samhällsbyggande måste den hållas aktuell. Detta innebär att den översiktliga planeringen är en ständigt pågående process där översiktsplanen regelbundet följs upp och revideras.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska samla Växjö kommuns strategier och riktlinjer för fysisk planering på en digital plattform. Detta ska ge goda förutsättningar för en levande och ständigt aktuell översiktlig planering.

Under hösten 2019 kommer förslag till ny översiktsplan att gå ut på samråd för att få in synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Trafik och stadsplanering